Tin tức

Chinh Sach Thanh Toán

– Quý khách vào ứng dụng Hi FPT, chọn Thanh toán

– Ứng dụng Hi FPT hỗ trợ thanh toán bằng Thẻ quốc tế và thẻ nội địa

1. Thanh toán bằng thẻ Quốc tế

Stt Hình thức lưu thông tin thẻ
thanh toán Mô tả
1.1 Số hóa thẻ
Khi hệ thống hiển thị thông báo
hóa thẻ hay không?
Quý khách lựa chọn Đồng ý
– Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
– Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
– Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh
toán: chọn Submit.

– Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
– Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thông báo có muốn đăng ký thanh toán tự động không?

1.2 Thanh toán tự động AutoPay bằng thẻ quốc tế
Nếu Quý khách chọn đăng ký thanh toán tự động Autopay: Màn hình hiển thị giao diện chọn thông tin thẻ để đăng ký, Quý khách chọn Đồng ý. Màn hình hiển thị thông báo hoàn tất việc đăng ký thanh toán tự động.

1.3 Không thanh toán tự động AutoPay, thanh toán thông
thường bằng thẻ quốc tế
– Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật
– Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục
– Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit
– Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
– Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua sẽ hiển thị giao diện Lịch sử cước. Nếu chọn Đồng ý, hệ thống sẽ thông báo số hóa thẻ như giao diện trên.

1.4 Không só hóa thẻ
Khi màn hình hiển thị thông báo số hóa thẻ hay không?
Quý khách lựa chọn Bỏ qua, giao diện sẽ hiển thị Lịch sử cước

2. Thanh toán bằng thẻ nội địa

Stt Hình thức lưu thông tin thẻ thanh toán
Mô tả
2.1 Số hóa thẻ
Khi màn hình hiển thị thông báo số hóa thẻ hay không?
Quý khách lựa chọn Đồng ý
– Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Số thẻ, Ngày hết hạn (MMYY), Mã bảo mật.
– Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Tiếp tục.
– Màn hình hiển thị giao diện để xác nhận thanh toán: Quý khách chọn Submit.
– Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
– Màn hình hiển thị giao diện thông báo thông tin thẻ đã được Số hóa và thông báo có muốn đăng ký thanh toán tự động không.

2.2 Không số hóa thẻ
Khi hệ thống hiển thị thông báo số hóa thẻ hay không? Quý khách lựa chọn Không
– Màn hình hiển thị giao diện nhập các thống tin: Tên chủ thẻ, Số thẻ, Hiệu lực thẻ
– Quý khách nhập thông tin thẻ thanh toán, chọn Thanh toán
– Quý khách nhập mã xác thực OTP đã được gửi tới điện thoại, chọn Tiếp tục
– Màn hình hiển thị giao diện thanh toán thành công
– Màn hình hiển thị giao diện thông báo có Số hóa thẻ không. Nếu chọn Bỏ qua, màn hình hiển thị giao diện Lịch sử cước.

3. Tra cứu cước phí
Quý khách mở ứng dụng Hi FPT, chọn mục Cước phí
– Hiển thị thông tin Thanh toán cước hoặc Lịch sử cước
– Để thay đổi thông tin thanh toán, Quý khách chọn biểu tượng cài đặt -> Màn hình hiển thị thông tin Số hóa thẻ và Thanh toán tự động

4. Tra cứu lưu lượng sử dụng
Tại màn hình chính của ứng dụng, Quý khách chọn mục Modem -> Lưu lượng.